Zápis do 1. ročníku ZŠ na šk.r. 2023/2024

Zápis do 1. ročníku ZŠ na šk.r. 2023/2024

 

 

 

Vážení rodiče,

zveřejňujeme organizační pokyny ohledně zápisu do 1. ročníku na naší škole:

 

TERMÍN ZÁPISU do 1. ročníku v naší škole:  

Den a čas: čtvrtek 6. dubna 2023

8:30 – 12:00 hod. a 12:30 – 16:00 h.

Místo zápisu: budova Základní školy Brníčko

Pokud se rodiče/zákonní zástupci nemohou ze závažných důvodů dostavit k zápisu v určeném termínu, musí si předem domluvit náhradní termín s ředitelkou školy (tel.: 583 438 023).

 

 

ZAPISUJÍ SE DĚTI:

 •   narozené od 1. září 2016 do 31. 8. 2017,
 •  s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

JAKÉ TISKOPISY A DOKUMENTY JSOU POTŘEBNÉ K  ZÁPISU:

 • rodný list dítěte, popř. kopii rodného listu dítěte (u cizinců pas)
 • občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce (jen v případě osobní návštěvy při zápisu)
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • Zápisový list žáka
 • Informovaný souhlas rodičů (GDPR)

Všechny tiskopisy k zápisu si můžete stáhnout zde, můžete si je vytisknout.

 Pokud možnost vytisknout si tiskopisy nemáte, tiskopisy k zápisu Vám na požádání vydají p. učitelky v mateřské školce.

______________________________________________________________________

Tento zápis se týká i cizinců s dočasnou ochranou podle zákona č.65/2022 Sb.

Informace a tiskopisy k zápisu cizinců s dočasnou ochranou ke stažení zde:

______________________________________________________________________

PRŮBĚH ZÁPISU:

Zápis může proběhnout několika způsoby a je jen na Vás-rodičích/zákonných zástupcích, kterou z variant si zvolíte:

 • BEZ NÁVŠTĚVY ŠKOLY

Žádost o přijetí k  základnímu vzdělávání + další dokumenty potřebné k zápisu + kopii rodného listu dítěte můžete:

 • poslat datovou schránkou do datové schránky školy (ID schránky: 5tumbvu)

 • poslat e-mailem na zs.brnicko@seznam.cz s uznaným elektronickým podpisem (nelze prostý e-mail)

 • poslat poštouvyplněné a podepsané tiskopisy + kopii RL poslat do školy v obálce na adresu:

Základní škola a mateřská škola Brníčko

BRNÍČKO 85

          789 75

        

Zalepenou obálku označte nápisem „ZÁPIS ZŠ“.

 • vhodit do schránky u hlavního vchodu školy – vyplněné a podepsané tiskopisy + kopii RL v zalepené obálce označené nápisem „ZÁPIS ZŠ“ vhoďte do schránky, která se nachází na budově školy na adrese: ZŠ Brníčko, Brníčko 85

Tento způsob zápisu dítěte do základní školy můžete realizovat od 1.4.-6.4.2023.

Na e-mailovou adresu, která bude uvedena v žádosti, Vám bude  zasláno registrační číslo dítěte, pod kterým bude žádost o přijetí vyřízena. Pokud nemáte e-mailovou adresu, zašleme Vám registrační číslo prostřednictvím SMS na číslo telefonu, které v žádosti uvedete.

Rodič/zákonný zástupce dítěte obdrží dodatečně „Informace pro rodiče budoucích prvňáčků“

 

 • NÁVŠTĚVA ŠKOLY BEZ ÚČASTI DÍTĚTE

Žádost o přijetí + další dokumenty + kopii rodného listu dítěte mohou rodiče/zákonní zástupci podat osobně ve čtvrtek 6.4.2023 od 8:30 – 16:00 hod. v ředitelně školy.

Rodič/zákonný zástupce dítěte při osobní návštěvě obdrží registrační číslo dítěte, pod kterým bude žádost o přijetí vyřízena.

Rodič/zákonný zástupce dítěte při osobní návštěvě obdrží „Informace pro rodiče budoucích prvňáčků“

 • NÁVŠTĚVA ŠKOLY S ÚČASTÍ DÍTĚTE

Zápis je v takovém případě rozdělen na formální část (cca 5-10 minut) a motivační část (max. 30 minut)

 

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Rodič/zákonný zástupce dítěte na místě vyplní, popř. odevzdá již vyplněné tiskopisy nutné k zápisu
 • Obdrží registrační číslo dítěte.
 • Předloží svůj průkaz totožnosti.
 • Předloží rodný list dítěte.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho rodič/zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
 • Obdrží „Informace pro rodiče budoucích prvňáčků“

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU:

  • Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální části zápisu písemný souhlas).
  • Motivační část se nese hravou formou, dítě plní úkoly známé z mateřské školy (rozhovor s dítětem, počítání předmětů, znalost barev, orientace na ploše, znalost zvířat a jejich mláďat, kresba postavy, aj. – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti)

 

 • Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP 
 • PV.

______________________________________________________________________

DŘÍVĚJŠÍ NÁSTUP DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU ZŠ:

Rodiče mohou do 1. ročníku ZŠ také zapsat dítě narozené po 31.8.2017 – tzv. dřívější nástup dítěte do 1. ročníku (školský zákon 561/2004 Sb., § 36, odst. 3)

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do června  příslušného školního roku (tj. 2023/2024), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

Podmínky dřívějšího přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ:

 

 1. u dítěte narozeného od září do konce prosince (tj. od 1. 9. – 31.12.2017) musí rodiče ředitelce školy předat doporučující vyjádření školního poradenského pracoviště
 2. u dítěte narozeného od ledna do konce června (tj. od 1.1. – 30.6.2018) musí rodiče ředitelce školy předat
 3.   doporučující vyjádření školního poradenského zařízení a odborného lékaře.

(Školským poradenským zařízením se rozumí např. pedagogicko psychologická poradna (PPP) nebo speciální pedagogické centrum (SPC) a odborným lékařem se rozumí např. dětský lékař.) 

Výše uvedená vyjádření přiloží rodič/zákonný zástupce k vyplněné žádosti (žádost o dřívější přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ je ke stažení zde).

_____________________________________________________________________

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

Pokud zákonný zástupce dítěte žádá pro své dítě odklad školní docházky, doloží společně se žádostí v den zápisu dvě doporučující posouzení:

první: ze školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

druhé: od odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického

psychologa.

(Školským poradenským zařízením se rozumí např. pedagogicko psychologická poradna (PPP) nebo speciální pedagogické centrum (SPC) a odborným lékařem se rozumí např. dětský lékař.) 

!!!!! Zajistěte si tyto dokumenty prosím co nejdříve, ať je můžete předložit spolu s žádostí o odklad školní docházky v den zápisu (tj. 6.4.2023). !!!!

Žádost o odklad školní docházky si najdete zde.

 • Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými nedostatky, pomůže ředitelka nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
 • Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, ředitelka vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2023 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
 • Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, ředitelka přeruší správní řízení (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.
 • Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, ředitelka zastaví řízení.

_____________________________________________________________

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE:

 • Na webových stránkách školy a na dveřích školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Brníčko, Brníčko 85 a rozhoduje o něm KÚ Olomouckého kraje.
 • Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
 • Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte, který požádal o odklad školní docházky, rozhodnutí do vlastních rukou.
 • Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

______________________________________________________________________

Těšíme se na viděnou s Vámi a Vašimi dětmi!

Ředitelství Základní školy BRNÍČKO

Dotazy k zápisu do 1. ročníku Vám zodpoví ředitelka školy – M. Kouřilová:

buď osobně ( denně od 13 – 16 hod. v Základní škole Brníčko),

nebo telefonicky ( tel.: 583 438 023 v době od 13 – 16 hod.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *