Znovuotevření ZŠ

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali, že od pondělí 25. května 2020 otevíráme ZÁKLADNÍ školu.

Provoz bude probíhat v omezeném režimu, za předem stanovených podmínek, abychom maximálně zabezpečili hygienická a metodická doporučení v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací.

Prostory ZŠ a ŠD budou před znovuotevřením plošně vydezinfikovány.

 • Účast žáků je DOBROVOLNÁ.
 • Pro žáky, kteří zůstanou doma, bude nadále pokračovat zadávání domácí práce prostřednictvím e-mailu.
 • ŽÁDÁME RODIČE, aby škole co nejdříve nahlásili, zda jejich dítě nastoupí od 25.5.2020 do ZŠ – a to zpětným mailem na brnicko@seznam.cz

(stačí napsat: Potvrzuji, že mé dítě __jméno dítěte_______ nastoupí/nenastoupí od 25.5.2020 do ZŠ.)

Prosíme co NEJDŘÍVE, nejpozději však do 15.5.2020.  DĚKUJI.

 

UPOZORNĚNÍ:

Po 25. květnu 2020 nebude možné dítě dodatečně k docházce přihlásit!

 • Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků s maximálním počtem 15 žáků.

Složení skupin bude do 30. 6. 2020 neměnné. O zařazení žáka do skupiny rozhoduje ředitelka školy. Učitelé přidělení ke skupině se nebudou měnit. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 25. 5. 2020.

 • Organizace provozu školy: provozní doba školy bude od 7:20 do 15:45 hodin.
 • Ranní družina (dříve byla realizována v herně) nebude poskytována.
 • Příchod do školy bude probíhat v časovém rozmezí od 7:20 do 8:00 hodin, organizace příchodu žáků bude dodatečně upřesněna.
 • Vstup do školy bude umožněn pouze žákům.
 • Dopolední vzdělávací aktivity budou probíhat od 7:40 hodin (1.skupina) a od 8:00 (2.skupina). Přesná organizace školního dne i s rozvrhem hodin bude rodičům včas předložena.
 • Obsah vzdělávání bude vycházet z ŠVP školy, bude sestaven rozvrh vyučovacích a zájmových aktivit, výuka TV v běžné podobě nebude realizována. Vyučovány budou převážně hlavní předměty.
 • Přestávky budou organizovány tak, aby se předešlo setkávání skupin ve společných prostorách školy.
 • Pohyb ve škole bude velmi omezený, na WC budou žáci chodit po jednom.
 • Po dopoledních výukových aktivitách bude organizováno stravování žáků jednotlivých skupin, v časových intervalech od 11:00 – 13:00 hod.

Pro skupinu, která bude čekat na stravování, zajistí pedagogové další vzdělávací aktivity.

Podrobná organizace stravování žáků jednotlivých skupin se zpracovává.

 • Žáci mohou odcházet domů před obědem, nebo po obědě (samostatně, nebo v doprovodu rodičů čekajících před školou či školní družinou), nebo mohou zůstat ve skupině a účastnit se odpoledních aktivit (do 15:45 hod)
 • Stravování bude probíhat ve školní jídelně, teplá strava bude vydávána v časových intervalech. Stravování – v běžné podobě (tj. teplý oběd pro přihlášené strávníky).
 • Při neúčasti žáka (např. návštěva lékaře, první den nemoci) NEBUDE z hygienických důvodů oběd vydán do jídlonosiče.
 • Žáci, kteří se od 25.5.2020 i nadále vzdělávají distančně (tj. zůstali doma),nemají nárok na dotovaný oběd.
 • Odpolední zájmové aktivity (školní družina): složení skupin musí být dle doporučení MŠMT od dopoledních hodin neměnné, proto musíme zajistit podmínky pro 2 skupiny.

První skupina by realizovala odpolední vzdělávací aktivity v prostorách školní družiny.

Druhá skupina by z důvodu nedostatku jiného prostoru realizovala odpolední vzdělávací aktivity ve třídě v budově ZŠ.

 • Odpolední zájmové aktivity bude zajišťovat p.vychovatelka a p.učitelka.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. Škola bude žádat včasné omlouvání žáků prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Mimořádná hygienická opatření
  • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
  • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
  • Děti vstupují do budovy školy jednotlivě, přechází do šatny, kde si odloží věci. Použijí připravenou dezinfekci.
  • Pověřený pedagog odvede žáky do třídy, popř. budou žáci po jednom sami odcházet do 1. patra. Dohled bude zajištěn. 
  • Dospělí nebudou mít umožněn vstup do školy.
  • Pohyb ve společných prostorách školy: žáci budou dodržovat rozestupy 2m a budou mít zakrytá ústa i nos rouškou nebo šátkem.
  • Žáci si přinesou do školy 2 roušky a sáček na jejich uložení.
  • Výuka bude probíhat v určené třídě, která se do 30.6.2020 nebude měnit.
  • Žáci budou sedět jednotlivě v lavicích, používání roušek při výuce bude organizovat přítomný učitel za dodržení hygienických podmínek (větrání, dodržování rozestupů, mytí rukou, dezinfekce, jednorázové papírové ručníky).
  • Při výuce mohou probíhat relaxační chvilky, není možné, aby probíhala běžná výuka Tv. Část výuky může probíhat i ve venkovním prostoru v areálu školy.
  • Není možné, aby skupiny pracovaly společně.
  • Po celou dobu provozu školy bude zajištěna dezinfekce místností, předmětů a povrchů.

 

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19.
 • Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a vyzvat zákonné zástupce žáka k jeho okamžitému vyzvednutí. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 • Pokud se rozhodnete pro osobní účast Vašeho dítěte ve škole od 25. 5. 2020, je Vaší povinností odevzdat škole
  • čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
  • prohlášení o seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory, včetně doporučení zvážit tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách

Čestné prohlášení je NUTNÉ odevzdat 25.5.2020 při ranním vstupu do školy.

Tiskopis Čestného prohlášení si můžete vytisknout _zde_nebo si ho můžete vyzvednout v ZŠ od 18.5.2020 vždy od 9-11 hod.

Po telefonické domluvě je možné si tiskopis ČP vyzvednout i v jiném čase.

 

 • Další informace:
  • Komunikace s rodiči by měla v tomto období probíhat prostřednictvím písemných vzkazů, prostřednictvím telefonu a e-mailu.
  • Vzhledem k přísným hygienickým opatřením se obracíme na rodiče, aby doma věnovali zvýšenou pozornost pokožce rukou svých dětí častějším promazáváním, protože časté mytí a dezinfekce rukou kůži vysušuje.
  • Konání akcí jako např. oslava Dne dětí, školní výlet,… je zakázáno.

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

_______________________________________________________________________

Přesné rozdělení žáků do skupin, rozvrh dopoledního vzdělávání, rozpis a organizace při stravování, příchod žáků do školy, vyzvedávání žáků,… můžeme zpracovat, až budeme mít zpětné informace od rodičů žáků a budeme vědět, kolik žáků z kterého ročníku od 25.5.2020 nastoupí do školy.

Podrobné informace budou rodičům sděleny co možná nejdříve, nejpozději však do 20.5.2020.

________________________________________________________________________

 

Při stanovení výše uvedených pravidel jsme vycházeli z dokumentu – viz odkaz:

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Dokument je rovněž přílohou tohoto mailu.

 

Doporučení mohou být následně upravena v případě nových vyjádření ze strany MŠMT ČR.

 

Mgr. Milada Kouřilová, řed. školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *